Indian classical dance. Kuchipudi style.
sitemap  |  contact

Stanakas. Static Postures

SHLOKA:

VAISHNAVAM SAMAPADAM CHA
VAISHAKHAM MANDALAM TATHA

PRATYALIDHAM TATHALIDHAMS
STHANANYETANI SHAN DRUNAM

1. VAISHNAVA

DVAU TALAVARDHATALASCHA

PADAYORANTARAM BHAVET

TAYOHO SAMSTITASTVEKAHA

TRYASRAPADASTHITOPARAHA

 

KINCHIDANCHITA JANGHACHA

SAUSHTHVANGA PURASKRUTAM

VAISHNAVAMSTHNAMETADHI

VISHNUREVADHI DAVYVATAM
 

Meaning: The feet are kept two and a half Talas apart from each other. One of them should be on the ground in the natural posture, the other is lifted and turned sideways with the toes stretched and turned towards the shin. The body and arms are in the Saushthava position. This is called the Vaishnava Sthana.

2. SAMPADA

SAMAPADE SAMAU PADAU

TALAMATRANTARASTITAU

SVABHAVASAUSHTAVOPETAU

BRAHMA CHATRADHIDAIVATAM

 

 

  

Meaning: If the feet are kept in their natural posture at one Tala's distance and the body keeps the natural Saushthava position, this is called the Samapada Sthana. The presiding deity here is Brahma.

3. VAISHAKHA

TALAMSTRINARDHATALAMSCHA

NISHANNORUM PRAKALPAYET

TRYASRAU PAKSHAHSTITAU

CHAIVA TATRA PADAU

 

PRAYOJAYET

VAISHAKHASTHANAMETADDHI

SKANDHASCHATRADHIDAIVATAM

 

Meaning: The feet are kept three and a half Talas apart from each other, the thighs remain steady and the feet are raised and moved apart. This is the Vaishakha Sthana. Kartikeya is the presiding deity of this position.

4. MANDALA

AINDRAN TU MANDALAM PADAU

CHATUSTALANTARASTHITAU

TRYASRAU PAKSHAHSTITAU

CHAIVA KATIJANU SAMAU TATHA

 

 
 

Meaning: If the feet are turned sideways and are kept at four Talas distance, thighs and knees also look sideways and the waist remains in its natural position, then this position is called the Mandala Sthana. The presiding deity here is Indra.

5. ALIDHA

AYAIVA DAKSHINAM PADAM

PANCHATALAN PRASARYE CHA

ALIDHASTANAKAM KURYAD

RUDRASCHATRADHIDAIVATAM

 

 
 

Meaning: If the right foot in the Mandala position is moved sideways at 5 Talas distance from the left foot, then this position is called Alidha Sthana. The presiding deity here is Rudra.

6. PRATYALIDHA

KUNCHITAM DAKSHINAM KRUTVA

VAMA PADAM PRASARYE CHA

ALIDHAPARIVARTASTU

PRATYALIDHAMITI SMRUTAM

 

 
 

Meaning: If the right foot is bent and is in the Kunchita position and the left foot is stretched opposite to the Alidha position, it will make the Pratyalidha Sthana.

 

 
Copyright © 2000-2013